Start Newsroom > Aktualności > OBWIESZCZENIE O PRZETARGU - NIERUCHOMOŚĆ POŁOŻONA W KRAKOWIE PRZY UL. BAGROWEJ 3
Narzędzia osobiste

OBWIESZCZENIE O PRZETARGU - NIERUCHOMOŚĆ POŁOŻONA W KRAKOWIE PRZY UL. BAGROWEJ 3

2018-03-04

 

OBWIESZCZENIE O PRZETARGU

NIERUCHOMOŚĆ

POŁOŻONA W KRAKOWIE PRZY UL. BAGROWEJ 3

 

 

 

Geofizyka Kraków S.A. w likwidacji („Spółka”)
31-429 Kraków, ul. Ignacego Łukasiewicza 3
tel. 12 29 91 200 fax 12 29 44 719

email: gk@gk.com.pl

www.gk.com.pl

 

Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie

Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Rejestr Przedsiębiorców KRS 0000425452

NIP 675-11-84-920

REGON 351451268

kapitał zakładowy 64.400.000. PLN wpłacony w całości

 

ogłasza publiczną licytację - nieograniczony pisemny przetarg (dalej jako przetarg) na sprzedaż nieruchomości (prawo użytkowania wieczystego gruntu wraz z prawem własności posadowionych na tym gruncie budynków) położonej w Krakowie, przy ul. Bagrowej 3 – dalej jako nieruchomość.

 

Nieruchomość składa się z działki ewidencyjnej o nr 25 obręb 27 Podgórze, powiat M. Kraków, województwo małopolskie, dla której przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Podgórza w Krakowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KR1P/00062831/1.

 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego uchwalonym uchwałą Rady Miasta Krakowa nr LXI/859/12 z dnia 21 listopada 2012 r. teren, na którym znajduje się nieruchomość oznaczono symbolami 2PU – teren zabudowy przemysłowo-usługowej i 1KDGP – teren dróg publicznych.

 

Właścicielem gruntu jest Skarb Państwa. Użytkownikiem wieczystym gruntu i właścicielem budynków stanowiących odrębną nieruchomość jest Geofizyka Kraków S.A. w likwidacji. Użytkowanie wieczyste wygasa w dniu 5 grudnia 2089 r.

 

Hipoteka – Geofizyka Kraków S.A. w likwidacji wskazuje, że dysponuje oświadczeniem wierzyciela hipotecznego – Societe Generale S.A. Oddział w Polsce z dnia 23 sierpnia 2017 r., w którym to wierzyciel hipoteczny nieodwołanie i bezwarunkowo zrzekł się hipoteki umownej do kwoty 13.130.000,00 PLN ustanowionej na rzecz Banku na nieruchomości objętej księgą wieczystą KR1P/00062831/1 oraz wyrażającym zgodę na wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej. Wniosek o wykreślenie hipoteki został złożony w dniu 01 września 2017 r., zgodnie ze wzmianką w treści księgi wieczystej – dział IV. Dokumenty potwierdzające złożenie wniosku o wykreślenie hipoteki oraz oświadczenie wierzyciela hipotecznego Spółka udostępni zainteresowanym do wglądu.

 

Warunki i zasady przetargu:

 

1.      Warunki i zasady przetargu określa Regulamin zbycia nieruchomości przez Spółkę Geofizyka Kraków S.A. w likwidacji dostępny do wglądu w Sekretariacie spółki Geofizyka Kraków S.A. w likwidacji w Krakowie (31-429)  przy ul. Ignacego Łukasiewicza 3 oraz w Krakowie, przy ul. Bagrowa 3 oraz niniejsze Obwieszczenie.

 

2.      Cena wywoławcza – 11.300.000,00 zł netto (jedenaście milionów trzysta tysięcy złotych 00/100 groszy), powiększona o podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

3.   Dodatkowe informacje, w tym dokumenty dotyczące stanu prawnego nieruchomości, stanu technicznego budynków, umawianie się na oględziny nieruchomości lub przeprowadzanie badań środowiska gruntowo-wodnego pod numerem telefonu: 663 790 145.

 

4.      Dodatkowe informacje w kwestii opodatkowania sprzedaży podatkiem od towarów i usług pod numerem telefonu:  605 367 335

  

5.      Pisemne oferty należy złożyć w Sekretariacie – II p., Geofizyka Kraków S.A. w likwidacji 31-429  Kraków, ul. Ignacego Łukasiewicza 3 lub przesłać na w/w adres, w zamkniętej kopercie w terminie do dnia 27 marca 2018 r., do godz. 15.00, tak aby do tego dnia i tej godziny oferty znalazły się w Sekretariacie Spółki. Koperty należy opatrzyć opisem: "Przetarg na sprzedaż nieruchomości Kraków ul. Bagrowa 3".

 

6.      Oferta w celu spełnienia warunku ważności i skuteczności powinna zawierać:

a)  identyfikację oferenta - imię, nazwisko i adres osoby lub nazwę firmy i jej siedzibę, numer KRS, NIP lub PESEL;

b) wypis z właściwego rejestru, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub aktualny wypis z ewidencji działalności gospodarczej lub inny dokument świadczący o organizacyjno-prawnej formie organizacyjno-prawnej podmiotu gospodarczego nieposiadającego osobowości prawnej;

c) datę sporządzenia oferty i zaznaczenie okresu w którym oferta jest wiążąca – termin nie krótszy niż 3 miesiące od dnia wskazanego jak termin składania ofert

d) oferowaną cenę nabycia netto w wysokości co najmniej równej cenie wywoławczej z zastrzeżeniem, że zostanie powiększona o podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami;

e) dowód wniesienia wadium i numer konta, na który ma nastąpić zwrot wadium;

f) pełnomocnictwo do udziału w przetargu na nabycie nieruchomości udzielone w formie aktu notarialnego - w przypadku reprezentacji przez pełnomocnika;

g) oświadczenie, że oferent:

- przeleje na rachunek bankowy Geofizyka Kraków S.A. w likwidacji zaproponowaną kwotę stanowiącą cenę brutto nieruchomości najpóźniej w terminie zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego przenoszącej nieruchomość;

- wyraża zgodę na wydanie nieruchomości po zawarciu umowy sprzedaży nieruchomości w formie aktu notarialnego przenoszącej nieruchomość oraz zapłacie całości ceny;

- pokryje wszelkie koszty i opłaty związane z nabyciem praw do nieruchomości;

- zwróci Spółce Geofizyka Kraków S.A. w likwidacji opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego za rok 2018, proporcjonalnie za okres od dnia zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości w formie aktu notarialnego, przenoszącej nieruchomość;

- posiada wiedzę co do przysługującego spółkom z Grupy Kapitałowej PGNiG prawa pierwokupu i wyraża zgodę na udział w przetargu z zastrzeżeniem możliwości skorzystania przez spółki z Grupy Kapitałowej PGNiG z prawa pierwokupu;

- zna stan Nieruchomości i nie wnosi żadnych zastrzeżeń;

- miał prawo do przeprowadzenia własnych badań środowiska gruntowo-wodnego;

- jeżeli po podpisaniu umowy wydana zostanie decyzja nakazująca zbywającemu podjęcie jakichkolwiek działań naprawczych, kompensacyjnych czy rekultywacyjnych odnośnie jakiekolwiek komponentu środowiska naturalnego związanego z nieruchomością lub decyzja nakazująca określone zagospodarowanie odpadów znajdujących się na nieruchomości – oferent zobowiązuje się ponieść wszelkie koszty związane z wykonaniem jakichkolwiek działań określonych w takiej decyzji oraz nie będzie żądał od zbywającego jakiegokolwiek odszkodowania z tego tytułu czy też obniżenia ceny sprzedaży nieruchomości;

- zrzeka się wszelkich roszczeń związanych z ewentualną koniecznością poniesienia w przyszłości kosztów rekultywacji (działań naprawczych) związanych z zanieczyszczeniem nieruchomości oraz roszczeń mogących powstać w przyszłości z tytułu konieczności zagospodarowania znajdujących się na nieruchomości odpadów;

- zapoznał się z warunkami przetargu, w tym Regulaminem zbycia nieruchomości  przez Spółkę Geofizyka Kraków S.A. w likwidacji i Obwieszczeniem o przetargu oraz przyjmuje je bez zastrzeżeń;

h) podpis osób należycie umocowanych do reprezentowania oferenta.

 

7.      Wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej w kwocie: 1.130.000,00 zł (słownie: jeden milion sto trzydzieści tysięcy złotych 00/100 groszy) należy wnieść w formie pieniężnej przelewem na rachunek bankowy Geofizyka Kraków S.A. w likwidacji :

 

Bank Pekao BP nr 21 1020 1026 0000 1202 0274 7301

 

Warunek wpłaty wadium uważa się za spełniony wówczas, gdy kwota zostanie uznana na rachunku bankowym Geofizyka Kraków S.A. w likwidacji do dnia i godziny wskazanej jako termin składania ofert i zostanie uwidoczniona na wyciągu z rachunku bankowego Geofizyka Kraków S.A. w likwidacji.

 

8.      Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty, w kwocie nominalnej powiększonej o odsetki zgodnie z umową rachunku bankowego. Wadium złożone przez oferenta, którego oferta zostanie przyjęta będzie zarachowane na poczet ceny sprzedaży nieruchomości, z zastrzeżeniem, że w przypadku skorzystania przez spółkę z Grupy Kapitałowej PGNiG z prawa pierwokupu, wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po otrzymaniu skutecznego oświadczenia o skorzystaniu z prawa pierwokupu w kwocie nominalnej powiększonej o odsetki zgodnie z umową rachunku bankowego.

Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy, w tym warunkowej lub przenoszącej nieruchomość, albo nie uiści ceny nabycia. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli Oferent nie zaoferuje w Ofercie co najmniej ceny wywoławczej netto powiększonej o podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami i żadna inna Oferta nie będzie oferować co najmniej w/w ceny wywoławczej.

 

9.      Przetarg może się odbyć, chociażby wpłynęła tylko jedna ważna i skuteczna oferta tj. spełniająca warunki określone w niniejszym ogłoszeniu o przetargu.

 

10.  Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 28 marca 2018 r. o godz. 10.00 w siedzibie Geofizyki Kraków S.A. w likwidacji w Krakowie (31-429) przy ul. Ignacego Łukasiewicza 3.

 

11.  Geofizyka Kraków S.A. w likwidacji może unieważnić postępowanie bądź zamknąć je bez dokonywania wyboru ofert i bez podawania przyczyny oraz może podjąć decyzję o odwołaniu postępowania bez podawania przyczyny.

 

12.  Oferent ma prawo do wycofania swojej oferty oraz zwrotu wadium, jeżeli złoży w miejscu wskazanym w Obwieszczeniu o przetargu jako miejsce składania ofert, przed ustalonym w Obwieszczeniu o przetargu terminem złożenia ofert, pisemny wniosek o wycofanie swojej oferty wraz z podaniem nr rachunku bankowego, na który ma nastąpić zwrot wadium.

 

13.  Spółka nie dopuszcza składania ofert częściowych, warunkowych lub wariantowych, a oferent może złożyć tylko jedną ofertę.

 

14.  Oferent jest obowiązany zapoznać się dokładnie z nieruchomością i jej stanem technicznym i prawnym.

 

15.  Geofizyka Kraków S.A. w likwidacji zastrzega sobie prawo przeprowadzenia przetargu ustnego w sytuacji gdy kilku oferentów zaoferuje tę samą cenę. W przypadku gdy żaden z oferentów nie przystąpi do przetargu ustnego wadia oferentów oferujących tę samą cenę przepadają na rzecz Spółki.

 

16.  Termin zapłaty ceny nabycia nieruchomości – najpóźniej w dniu zawarcia umowy sprzedaży przenoszącej nieruchomość w formie aktu notarialnego.

 

17.  Termin wydania nieruchomości – nie później niż w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego przenoszącej nieruchomość oraz po zapłacie całości ceny.

 

18.  Prawo pierwokupu. Spółka informuje, że co do nieruchomości prawo pierwokupu przysługuje spółce z Grupy Kapitałowej PGNiG, z którą zawarto umowę ustanowienia prawa pierwokupu. W związku z tym, z oferentem którego oferta zostanie przyjęta (o ile nie będzie to spółka, której przysługuje prawo pierwokupu) zostanie zawarta warunkowa umowa sprzedaży nieruchomości w formie aktu notarialnego. Spółka, której przysługuje prawo pierwokupu, jest uprawniona do wykonania prawa pierwokupu w terminie 1 miesiąca od dnia doręczenia jej zawiadomienia wraz z wypisem aktu notarialnego obejmującego warunkową umowę sprzedaży poprzez złożenie Geofizyce Kraków S.A. w likwidacji oświadczenia w formie aktu notarialnego pod rygorem nieważności, o wykonaniu swojego prawa na warunkach umowy sprzedaży, jaką Geofizyka Kraków S.A. w likwidacji zawarła z oferentem którego oferta została przyjęta. W przypadku nie skorzystania z prawa pierwokupu, z podmiotem, z którym zawarto warunkową umowę sprzedaży zostanie zawarta w formie aktu notarialnego umowa przenosząca nieruchomość w wykonaniu warunkowej umowy sprzedaży nieruchomości. Koszty zawarcia aktu notarialnego – warunkowej umowy sprzedaż w formie aktu notarialnego ponosi Geofizyka Kraków S.A. w likwidacji z zastrzeżeniem, że gdy dojdzie do zawarcia z tym podmiotem umowy przenoszącej nieruchomość w wykonaniu warunkowej umowy sprzedaży nieruchomości (nie wykonanie prawa pierwokupu), zwróci on Geofizyce Kraków S.A. w likwidacji te koszty.

 

 

X Zamknij

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w sposób dostosowany do Państwa indywidualnych potrzeb i preferencji. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies przy pomocy ustawień przeglądarki lub urządzenia końcowego, z których Państwo korzystacie. Więcej szczegółów w naszej polityce cookies.