Start Newsroom > Aktualności > OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GEOFIZYKI KRAKÓW S.A. W LIKWIDACJI
Narzędzia osobiste

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GEOFIZYKI KRAKÓW S.A. W LIKWIDACJI

2017-10-04

Geofizyka Kraków S.A. w likwidacji
31-429 Kraków, ul. Ignacego Łukasiewicza 3
tel. 12 29 91 200 fax 12 29 44 719

email: gk@gk.com.pl

www.gk.com.pl

 

Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie

Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Rejestr Przedsiębiorców KRS 0000425452

NIP 675-11-84-920

REGON 351451268

kapitał zakładowy 64.400.000. PLN wpłacony w całości

Konto: Bank Pekao SA nr 77 1240 4722 1111 0000 4852 2348

 

ogłasza nieograniczony pisemny przetarg na sprzedaż nieruchomości (prawo użytkowania wieczystego gruntu wraz z prawem własności posadowionych na tym gruncie budynków) położonej w miejscowości Potok, gmina Jedlicze, powiat krośnieński województwo podkarpackie, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka ewidencyjna nr 142/9, , jednostka ewidencyjna: 180704_5, Jedlicze – G, obręb ewidencyjny : Nr 0009, Potok, powierzchnia działki 0,8293 ha dla której przez Sąd Rejonowy Miasta Krosno VI Wydział Ksiąg Wieczystych Krosno prowadzi księgę wieczystą nr KS1K/00084231/3.

 

Nieruchomość gruntowa stanowiąca działkę nr 142/9 zabudowana jest budynkiem magazynu materiałów wybuchowych o powierzchni użytkowej 35,71 m2, budynkiem portierni o powierzchni użytkowej 5,95 m2 i urządzeniem. Teren, na którym położona jest przedmiotowa nieruchomość objęty jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego „POTOK II”, zgodnie z którym jest to teren przemysłu górniczego - PE .

 

1.       Warunki przetargu określa Regulamin sprzedaży nieruchomości spółki Geofizyka Kraków S.A. w likwidacji dostępny do wglądu w Sekretariacie spółki Geofizyka Kraków S.A. w likwidacji w Krakowie (31-429)  przy ul. Ignacego Łukasiewicza 3.

 

2.       Cena wywoławcza – 91.800,- (słownie: dziewięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset złotych).

 

3.       Termin zawarcia aktu notarialnego - w ciągu 14 dni roboczych od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

 

4.       Termin zapłaty ceny nabycia nieruchomości – najpóźniej w dniu zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.

 

5.       Termin wydania nieruchomości – niezwłocznie po zawarciu umowy sprzedaży nieruchomości w formie aktu notarialnego oraz uiszczeniu całej ceny.

 

6.       Nieruchomość można obejrzeć po uzgodnieniu, telefon: 663790163.

 

7.       Pisemne oferty należy złożyć lub przesłać w zamkniętej kopercie w terminie do dnia 18 października 2017 r., do godz. 15.00 na adres: Geofizyka Kraków S.A. w likwidacji 31-429  Kraków, ul. Ignacego Łukasiewicza 3. Koperty należy opatrzyć napisem: "Przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w Potoku".

 

8.       Oferta powinna zawierać:

a)

 

identyfikację oferenta - imię, nazwisko i adres osoby lub nazwę firmy i jej siedzibę;

b)

 

wypis z właściwego rejestru, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub aktualny wypis z ewidencji działalności gospodarczej lub inny dokument świadczący o organizacyjno-prawnej formie organizacyjno-prawnej podmiotu gospodarczego nieposiadającego osobowości prawnej;

c)

 

datę sporządzenia oferty i zaznaczenie okresu w którym oferta jest wiążąca;

d)

 

oferowaną cenę nabycia – co najmniej cena wywoławcza i sposób jej zapłaty;

e)

 

dowód wniesienia wadium i numer konta, na który ma nastąpić zwrot

wadium;

f)

 

pełnomocnictwo do udziału w przetargu na nabycie nieruchomości udzielone w formie aktu notarialnego - w przypadku reprezentacji przez pełnomocnika;

g)

 

oświadczenie, że kupujący przeleje na rachunek bankowy Geofizyka Kraków S.A. w likwidacji w banku: Bank Pekao SA nr 77 1240 4722 1111 0000 4852 2348 kwotę stanowiącą cenę brutto nieruchomości najpóźniej w terminie zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego;

h)

 

oświadczenie, że kupujący wyraża zgodę na wydanie nieruchomości niezwłocznie po zawarciu umowy sprzedaży nieruchomości w formie aktu notarialnego oraz uiszczeniu całej ceny.

i)

 

oświadczenie, że kupujący pokryje wszelkie koszty i opłaty związane z nabyciem praw do nieruchomości;

j)

 

oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń.

 

 

9.       Wadium w wysokości 5 % ceny wywoławczej w kwocie: 4.590,- (słownie: cztery tysiące pięćset dziewięćdziesiąt złotych) należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Geofizyka Kraków S.A. w likwidacji :

 

Bank Pekao SA nr 77 1240 4722 1111 0000 4852 2348

Warunek wpłaty wadium uważa się za spełniony wówczas, gdy kwota zostanie uznana na rachunku bankowym Geofizyka Kraków S.A. w likwidacji do dnia 19 października 2017 r.  godz. 10.00 i zostanie uwidoczniona na wyciągu z rachunku bankowego Geofizyka Kraków S.A. w likwidacji.

 

10.   Wadium wpłacone przez oferenta, który przetarg wygra, będzie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku uchylenia się przez tego oferenta od zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego, wadium przepadnie na rzecz Geofizyka Kraków S.A. w likwidacji Pozostałym oferentom, których oferty nie zostaną wybrane, wadium zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 7 dni roboczych od dnia zamknięcia przetargu.

 

11.   Przetarg może się odbyć, chociażby wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca warunki określone w niniejszym ogłoszeniu o przetargu.

 

12.   Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 19 października 2017 r. o godz. 10.00 w  Geofizyka Kraków S.A. w likwidacji w Krakowie (31-429) przy ul. Ignacego Łukasiewicza 3.

 

 

13.   Potencjalny nabywca jest obowiązany zapoznać się dokładnie z nieruchomością i jej stanem technicznym i prawnym. Geofizyka Kraków S.A. w likwidacji zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny oraz prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert. Dodatkowo, Geofizyka Kraków S.A. w likwidacji zastrzega sobie prawo wezwania oferentów do złożenia ofert dodatkowych w określonym przez Geofizyka Kraków S.A. w likwidacji terminie, w przypadku gdy taką samą, najwyższą oferowaną cenę, będzie zawierała więcej niż jedna oferta.

X Zamknij

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w sposób dostosowany do Państwa indywidualnych potrzeb i preferencji. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies przy pomocy ustawień przeglądarki lub urządzenia końcowego, z których Państwo korzystacie. Więcej szczegółów w naszej polityce cookies.