Start Newsroom > Aktualności > OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GEOFIZYKI KRAKÓW S.A. W LIKWIDACJI - POTOK, GMINA JEDLICZE, POWIAT KROŚNIEŃSKI
Narzędzia osobiste

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GEOFIZYKI KRAKÓW S.A. W LIKWIDACJI - POTOK, GMINA JEDLICZE, POWIAT KROŚNIEŃSKI

2018-07-05

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

GEOFIZYKI KRAKÓW S.A. W LIKWIDACJI 

 

- POTOK, GMINA JEDLICZE, POWIAT KROŚNIEŃSKI -

 

 

Geofizyka Kraków S.A. w likwidacji 
31-429 Kraków, ul. Ignacego Łukasiewicza 3 
tel. 12 29 91 200 fax 12 29 44 719

email: gk@gk.com.pl

www.gk.com.pl

 

Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie

Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Rejestr Przedsiębiorców KRS 0000425452

NIP 675-11-84-920

REGON 351451268

kapitał zakładowy 64.400.000. PLN wpłacony w całości

Konto: Bank Pekao SA nr 77 1240 4722 1111 0000 4852 2348

 

ogłasza publiczną licytację - nieograniczony pisemny przetarg na sprzedaż nieruchomości (prawo użytkowania wieczystego gruntu wraz z prawem własności posadowionych na tym gruncie budynków) położonej w miejscowości Potok, gmina Jedlicze, powiat krośnieński województwo podkarpackie, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka ewidencyjna nr 142/9, , jednostka ewidencyjna: 180704_5, Jedlicze – G, obręb ewidencyjny : Nr 0009, Potok, powierzchnia działki 0,8293 ha dla której przez Sąd Rejonowy Miasta Krosno VI Wydział Ksiąg Wieczystych Krosno prowadzi księgę wieczystą nr KS1K/00084231/3.

 

Nieruchomość gruntowa stanowiąca działkę nr 142/9 zabudowana jest budynkiem magazynu materiałów wybuchowych o powierzchni użytkowej 35,71 m2, budynkiem portierni o powierzchni użytkowej 5,95 m2 i urządzeniem. Teren, na którym położona jest przedmiotowa nieruchomość objęty jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego „POTOK II”, zgodnie z którym jest 
to teren przemysłu górniczego - PE .

 

1.       Warunki przetargu określa Regulamin sprzedaży nieruchomości spółki Geofizyka Kraków S.A. 
w likwidacji dostępny do wglądu w Sekretariacie spółki Geofizyka Kraków S.A. w likwidacji 
w Krakowie (31-429)  przy ul. Ignacego Łukasiewicza 3.

 

2.       Cena wywoławcza – 46.000,- (słownie: czterdzieści sześć tysięcy złotych).

 

3.       Termin zawarcia aktu notarialnego – w terminie wskazanym przez Spółkę, niezwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu.

 

4.       Termin zapłaty ceny nabycia nieruchomości – najpóźniej w dniu zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego tj. przed zawarciem aktu notarialnego.

 

5.       Termin wydania nieruchomości – niezwłocznie po zawarciu umowy sprzedaży nieruchomości w formie aktu notarialnego oraz uiszczeniu całej ceny.

 

6.       Nieruchomość można obejrzeć po uzgodnieniu, telefon: 663790163.

 

7.       Pisemne oferty należy złożyć lub przesłać w zamkniętej kopercie w terminie do dnia 18 lipca 2018 r., do godz. 15.00 na adres: Geofizyka Kraków S.A. w likwidacji 31-429  Kraków, ul. Ignacego Łukasiewicza 3. Koperty należy opatrzyć opisem: "Przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w Potoku".

 

8.       Oferta powinna zawierać:

 

a) identyfikację oferenta - imię, nazwisko i adres osoby lub nazwę firmy i jej siedzibę, numer KRS, NIP lub PESEL;

b) wypis z właściwego rejestru, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub aktualny wypis z ewidencji działalności gospodarczej lub inny dokument świadczący o organizacyjno-prawnej formie organizacyjno-prawnej podmiotu gospodarczego nieposiadającego osobowości prawnej;

c) datę sporządzenia oferty i zaznaczenie okresu w którym oferta jest wiążąca - termin nie krótszy niż 1 miesiąc od dnia wskazanego jak termin składania ofert;

d) oferowaną cenę nabycia – co najmniej cena wywoławcza;

e) dowód wniesienia wadium i numer konta, na który ma nastąpić zwrot wadium;

f) pełnomocnictwo do udziału w przetargu na nabycie nieruchomości udzielone w formie aktu notarialnego - w przypadku reprezentacji przez pełnomocnika;

g) oświadczenie, że:

- oferent przeleje na rachunek bankowy Geofizyka Kraków S.A. w likwidacji w banku: Bank Pekao SA nr 77 1240 4722 1111 0000 4852 2348 kwotę stanowiącą cenę brutto nieruchomości najpóźniej w terminie zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego tj. przed zawarciem aktu notarialnego;

- oferent wyraża zgodę na wydanie nieruchomości niezwłocznie po zawarciu umowy sprzedaży nieruchomości w formie aktu notarialnego oraz uiszczeniu całej ceny;

- pokryje wszelkie koszty i opłaty związane z nabyciem praw do nieruchomości;

- zwróci Spółce Geofizyka Kraków S.A. w likwidacji opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego za rok 2018, proporcjonalnie za okres od dnia zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości w formie aktu notarialnego, przenoszącej nieruchomość;

- zna stan Nieruchomości i nie wnosi żadnych zastrzeżeń;

- miał prawo do przeprowadzenia własnych badań środowiska gruntowo-wodnego;

- jeżeli po podpisaniu umowy wydana zostanie decyzja nakazująca zbywającemu podjęcie jakichkolwiek działań naprawczych, kompensacyjnych czy rekultywacyjnych odnośnie jakiekolwiek komponentu środowiska naturalnego związanego z nieruchomością lub decyzja nakazująca określone zagospodarowanie odpadów znajdujących się na nieruchomości – oferent zobowiązuje się ponieść wszelkie koszty związane z wykonaniem jakichkolwiek działań określonych w takiej decyzji oraz nie będzie żądał od zbywającego jakiegokolwiek odszkodowania z tego tytułu czy też obniżenia ceny sprzedaży nieruchomości;

- zrzeka się wszelkich roszczeń związanych z ewentualną koniecznością poniesienia w przyszłości kosztów rekultywacji (działań naprawczych) związanych z zanieczyszczeniem nieruchomości oraz roszczeń mogących powstać w przyszłości z tytułu konieczności zagospodarowania znajdujących się na nieruchomości odpadów;

- zapoznał się z warunkami przetargu, w tym Regulaminem sprzedaży nieruchomości  Spółki Geofizyka Kraków S.A. w likwidacji i Ogłoszeniem o przetargu oraz przyjmuje je bez zastrzeżeń;

h) podpis osób należycie umocowanych do reprezentowania oferenta.

 

9.       Wadium w wysokości 5 % ceny wywoławczej w kwocie: 2.300,00 zł (słownie: dwa tysiące trzysta złotych 00/100 groszy) należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Geofizyka Kraków S.A. w likwidacji :

 

Bank Pekao SA nr 77 1240 4722 1111 0000 4852 2348

Warunek wpłaty wadium uważa się za spełniony wówczas, gdy kwota zostanie uznana na rachunku bankowym Geofizyka Kraków S.A. w likwidacji do dnia 18 lipca 2018 r. do godz. 15.00 i zostanie uwidoczniona na wyciągu z rachunku bankowego Geofizyka Kraków S.A. w likwidacji.

 

10.   Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty, w kwocie nominalnej powiększonej o odsetki zgodnie z umową rachunku bankowego. Wadium złożone przez oferenta, którego oferta zostanie przyjęta będzie zarachowane na poczet ceny sprzedaży nieruchomości. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy, albo nie uiści ceny nabycia. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli oferent nie zaoferuje 
w ofercie co najmniej ceny wywoławczej i żadna inna oferta nie będzie oferować co najmniej w/w ceny wywoławczej.

 

11.   Przetarg może się odbyć, chociażby wpłynęła tylko jedna ważna i skuteczna oferta tj. spełniająca warunki określone w niniejszym ogłoszeniu o przetargu.

 

12.   Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 19 lipca 2018 r. o godz. 9.30 w  Geofizyka Kraków S.A. w likwidacji w Krakowie (31-429) przy ul. Ignacego Łukasiewicza 3.

 

13.   Oferent ma prawo do wycofania swojej oferty oraz zwrotu wadium, jeżeli złoży 
w miejscu wskazanym w obwieszczeniu o przetargu jako miejsce składania ofert, przed ustalonym w obwieszczeniu o przetargu terminem złożenia ofert, pisemny wniosek 
o wycofanie swojej oferty wraz z podaniem nr rachunku bankowego, na który ma nastąpić zwrot wadium.

 

14.   Geofizyka Kraków S.A. w likwidacji może unieważnić postępowanie bądź zamknąć 
je bez dokonywania wyboru ofert i bez podawania przyczyny oraz może podjąć decyzję 
odwołaniu postępowania bez podawania przyczyny.

 

15.   Spółka nie dopuszcza składania ofert częściowych, warunkowych lub wariantowych, a oferent może złożyć tylko jedną ofertę.

 

16.   Geofizyka Kraków S.A. w likwidacji zastrzega sobie prawo przeprowadzenia dodatkowego postępowania w sytuacji gdy kilku oferentów zaoferuje tę samą cenę. W przypadku gdy żaden z oferentów nie przystąpi do dodatkowego postępowania wadia oferentów oferujących tę samą cenę przepadają na rzecz Spółki.

 

17.   Potencjalny nabywca jest obowiązany zapoznać się dokładnie z nieruchomością i jej stanem technicznym i prawnym.

X Zamknij

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w sposób dostosowany do Państwa indywidualnych potrzeb i preferencji. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies przy pomocy ustawień przeglądarki lub urządzenia końcowego, z których Państwo korzystacie. Więcej szczegółów w naszej polityce cookies.