Start Newsroom > Aktualności > PRZETARG NR 90 - NA ZBYCIE ŚRODKÓW STRZAŁOWYCH
Narzędzia osobiste

PRZETARG NR 90 - NA ZBYCIE ŚRODKÓW STRZAŁOWYCH

2017-06-19

Geofizyka Kraków S.A. w likwidacji ogłasza przetarg nieograniczony na zbycie środków strzałowych zgodnie z załącznikiem nr 1 do ogłoszenia, regulamin przetargowy oraz wzór oferty do wypełnienia znajdują się w zakładce NEWSROOM.

Geofizyka Kraków S.A. w likwidacji ogłasza przetarg nieograniczony na zbycie:

Środków strzałowych zgodnie z załącznikiem nr 1 do ogłoszenia – Środki Strzałowe przetarg nr 90.

 Termin składania ofert:

Do: 26 czerwca 2017 r. do godz. 15.00 (decyduje data wpływu oferty do siedziby Geofizyki Kraków S.A. - Sekretariat)

Sposób składania ofert: wyłącznie na umieszczonym na stronie internetowej Spółki formularzu ofertowym:

 a)      w sekretariacie Spółki, w siedzibie Spółki przy ul. Łukasiewicza 3 w Krakowie, w dni powszednie w godzinach od 8.00 do 15.00. w zamkniętej kopercie z adnotacją na kopercie „Przetarg nr 90 Środki Strzałowe - oferta” do dnia i godziny określonych jako termin składania ofert,

 b)      listownie, w zamkniętej kopercie z adnotacją na kopercie „Przetarg nr 90 Środki Strzałowe - oferta” w taki sposób, aby oferta dotarła do Spółki najpóźniej do dnia i godziny określonych jako termin składania ofert.

 Oferty, które dotrą do Spółki po terminie składania ofert będą niszczone bez otwierania.

 Cena:

 W ofercie nie można zaproponować ceny niższej niż cena wywoławcza – cena podana w załączniku nr 1. Podana cena wywoławcza jest ceną netto – nie uwzględniającą podatku VAT 23%. Oferowana cena powinna być zaokrąglona do pełnych złotych. Oferowana cena jest ceną netto – w przypadku zawarcia umowy zostanie doliczony podatek VAT 23%.

 Otwarcie ofert:

 Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 27.06.2017 r. o godzinie 10.10 w świetlicy w siedzibie Spółki w Krakowie przy ul. Łukasiewicza 3, I piętro.

 Wadium:

 Nie ma zastosowania.

 Przetarg uproszczony:

 Nie ma zastosowania.

W tabeli formularza oferty, oferent wskazuje przy danej pozycji składnika: ilość sztuk na jakie składa ofertę, cenę jednostkową za sztukę oraz łączną cenę za wszystkie szt. na jakie składa ofertę (szt. * cena jednostkowa). Za wygrywającą uznaje się najwyższą ofertę pod względem ceny jednostkowej.

 

W przypadku gdy suma ofert wszystkich oferentów przekroczy ilość dostępnych sztuk składnika majątku, w pierwszej kolejności dany składnik jest sprzedawany temu oferentowi, który złożył najwyższą cenę jednostkową. Jeżeli pozostaną dostępne składniki majątku w ilości wystarczającej dla oferenta oferującego kolejną pod względem wysokości ceny jednostkowej ofertę, po takiej cenie składnik majątku zostanie sprzedany kolejnemu oferentowi aż do wyczerpania ilości danego składnika majątku. W przypadku gdy pozostała ilość sztuk składnika majątku jest niższa niż ilość sztuk którymi zainteresowany był oferent, Spółka skontaktuje się z oferentem w celu podjęcia przez niego decyzji – czy podtrzymuje ofertę w wysokości ceny jednostkowej do pozostałej ilości składnika majątku. W przypadku braku zainteresowania mniejszą ilością sztuk, składnik majątku zostanie ponownie wystawiony w przetargu.

Jeden oferent może złożyć tylko jedną ofertę.

Odbiór składników majątku:

Środki strzałowe do odbioru w IPO oddział Krupski Młyn.

 

Ograniczenia:

 

W związku z ograniczeniami w obrocie środkami strzałowymi i sprzętem strzałowym wynikającymi z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, Spółka zastrzega, że sprzedaż zostanie dokonana pod warunkiem zawieszającym posiadania lub uzyskania wszystkich wymaganych zgód/pozwoleń przez oferenta nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia wyników przetargu. Ponadto Spółka zastrzega, że sprzedaż zostanie dokonana pod warunkiem uzyskania zgody na sprzedaż na rzecz konkretnego nabywcy.

Informacje pod numerem telefonu: 663 790 163.

W przypadku braku wpłaty ceny sprzedaży przez wybranego oferenta składnik majątku zostanie udostępniony do zbycia w kolejnym przetargu. Spółka zastrzega sobie prawo do wykluczenia z kolejnych przetargów tych oferentów, których oferta została wybrana a nie wpłacili zaoferowanej ceny.

 W pozostałych kwestiach zastosowanie znajduje Regulamin sprzedaży majątku spółki Geofizyka Kraków S.A. w likwidacji.

Wyniki przetargu:

Wyniki przetargu będą ogłaszane w dniu otwarcia ofert oraz umieszczone niezwłocznie na stronie internetowej Spółki. Oferentów nieobecnych osobiście w dniu otwarcia ofert, których oferta została wybrana, prosimy o kontakt z numerem: 12 29 91 351 lub 12 29 223 w celu ustalenia sposobu zapłaty ceny.

WSZYSTKIE NIEZBĘDNE INFORMACJE ZNAJDUJĄ SIĘ W ZAKŁADCE NEWSROOM/ PRZETARGI

PRZETARG NR 90 - NA ZBYCIE ŚRODKÓW STRZAŁOWYCH

X Zamknij

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w sposób dostosowany do Państwa indywidualnych potrzeb i preferencji. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies przy pomocy ustawień przeglądarki lub urządzenia końcowego, z których Państwo korzystacie. Więcej szczegółów w naszej polityce cookies.