Start Newsroom > Aktualności > PRZETARG NR 918 - NA ZBYCIE: SPRZĘT POMIAROWY I SEJSMICZNY
Narzędzia osobiste

PRZETARG NR 918 - NA ZBYCIE: SPRZĘT POMIAROWY I SEJSMICZNY

2019-06-13

Geofizyka Kraków S.A. w likwidacji ogłasza przetarg nieograniczony na zbycie: sprzęt pomiarowy i sejsmiczny zgodnie z załącznikiem nr 1 do ogłoszenia, regulamin przetargowy oraz wzór oferty do wypełnienia znajdują się w zakładce NEWSROOM.

Geofizyka Kraków S.A. w likwidacji ogłasza przetarg nieograniczony na zbycie:

sprzęt pomiarowy i sejsmiczny wymieniony w załączniku nr 1.

Termin składania ofert:

Do: 26.06.2019 r. do godz. 9.30 (decyduje data wpływu oferty do siedziby Geofizyki Kraków SA - Sekretariat)

Sposób składania ofert: wyłącznie na umieszczonym na stronie internetowej Spółki formularzu ofertowym:

 a)      w sekretariacie Spółki, w siedzibie Spółki przy ul. Łukasiewicza 3 w Krakowie, w dni powszednie w godzinach od 8.00 do 15.00 (26.06.2019 r. do godz. 9.30) w zamkniętej kopercie z adnotacją na kopercie „Przetarg nr 918 – sprzęt pomiarowy i sejsmiczny - oferta” do dnia i godziny określonych jako termin składania ofert,

 b)      listownie, w zamkniętej kopercie z adnotacją na kopercie „Przetarg nr 918 – sprzęt pomiarowy i sejsmiczny - oferta” w taki sposób, aby oferta dotarła do Spółki najpóźniej do dnia i godziny określonych jako termin składania ofert.

 Oferty, które dotrą do Spółki po terminie składania ofert będą niszczone bez otwierania.

 Cena:

 W ofercie nie można zaproponować ceny niższej niż cena wywoławcza – cena podana w załączniku nr 1. Podana cena wywoławcza jest ceną netto – nie uwzględniającą podatku VAT 23%. Oferowana cena powinna być zaokrąglona do pełnych złotych. Oferowana cena jest ceną netto – w przypadku zawarcia umowy zostanie doliczony podatek VAT 23%.

 Otwarcie ofert:

 Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 26.06.2019 r. o godzinie 10.10 w siedzibie Spółki w Krakowie przy ul. Łukasiewicza 3, II piętro - sekretariat.

 Wadium:

 Nie ma zastosowania.

 Przetarg uproszczony:

 Nie ma zastosowania.

W tabeli formularza oferty, oferent wskazuje przy danej pozycji składnika: ilość sztuk na jakie składa ofertę (o ile jest ich więcej niż 1), cenę jednostkową za sztukę oraz łączną cenę za wszystkie szt. na jakie składa ofertę (szt. * cena jednostkowa). Za wygrywającą uznaje się najwyższą ofertę pod względem ceny jednostkowej za jedną szt.

 

W przypadku gdy suma ofert wszystkich oferentów przekroczy ilość dostępnych sztuk składnika majątku, w pierwszej kolejności dany składnik jest sprzedawany temu oferentowi, który złożył najwyższą cenę jednostkową. Jeżeli pozostaną dostępne składniki majątku w ilości wystarczającej dla oferenta oferującego kolejną pod względem wysokości ceny jednostkowej ofertę, po takiej cenie składnik majątku zostanie sprzedany kolejnemu oferentowi aż do wyczerpania ilości danego składnika majątku. W przypadku gdy pozostała ilość sztuk składnika majątku jest niższa niż ilość sztuk którymi zainteresowany był oferent, Spółka skontaktuje się z oferentem w celu podjęcia przez niego decyzji – czy podtrzymuje ofertę w wysokości ceny jednostkowej do pozostałej ilości składnika majątku. W przypadku braku zainteresowania mniejszą ilością sztuk, składnik majątku zostanie ponownie wystawiony w przetargu.

 Jeden oferent może złożyć tylko jedną ofertę na daną pozycję składnika majątku.

Oględziny oraz Odbiór składników majątku:

Miejsce i terminy oględzin do wcześniejszego uzgodnienia pod numerem telefonu: 663 790 145.

 

Spółka zastrzega, iż nie wszystkie składniki majątku mogą być w pełni sprawne i mogą wymagać przeglądu, napraw oraz konserwacji. Bliższe informacje co do stanu składników majątku można uzyskać pod numerem telefonu 663 790 145.

Odbiór składników majątku będzie możliwy po wcześniejszym uzgodnieniu ze Spółką co do terminu.

W przypadku braku wpłaty ceny sprzedaży przez wybranego oferenta składnik majątku zostanie udostępniony do zbycia w kolejnym przetargu. Spółka zastrzega sobie prawo do wykluczenia z kolejnych przetargów tych oferentów, których oferta została wybrana a nie wpłacili zaoferowanej ceny.

 W pozostałych kwestiach zastosowanie znajduje Regulamin sprzedaży majątku spółki Geofizyka Kraków S.A. w likwidacji.

Wyniki przetargu:

Wyniki przetargu będą ogłaszane w dniu otwarcia ofert oraz umieszczone niezwłocznie na stronie internetowej Spółki. Oferentów nieobecnych osobiście w dniu otwarcia ofert, których oferta została wybrana, prosimy o kontakt z numerem: 12 29 91 351 lub 12 29 223 w celu ustalenia sposobu zapłaty ceny.

WSZYSTKIE NIEZBĘDNE INFORMACJE ZNAJDUJĄ SIĘ W ZAKŁADCE NEWSROOM/ PRZETARGI

X Zamknij

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w sposób dostosowany do Państwa indywidualnych potrzeb i preferencji. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies przy pomocy ustawień przeglądarki lub urządzenia końcowego, z których Państwo korzystacie. Więcej szczegółów w naszej polityce cookies.