Start Newsroom > Aktualności > PRZETARG NR 919 - NA ZBYCIE: KONTENER MORSKI
Narzędzia osobiste

PRZETARG NR 919 - NA ZBYCIE: KONTENER MORSKI

2019-06-13

Geofizyka Kraków S.A. w likwidacji ogłasza przetarg nieograniczony na zbycie: kontener morski – zgodnie z Załącznikiem nr 1 do ogłoszenia. Lista wystawionych na sprzedaż składników majątku, regulamin przetargowy oraz wzór oferty do wypełnienia znajdują się w zakładce NEWSROOM.

Geofizyka Kraków S.A. w likwidacji ogłasza przetarg nieograniczony na zbycie:

kontener morski – zgodnie z Załącznikiem nr 1 do ogłoszenia.

Uwaga – przetarg objęty obowiązkiem wpłaty wadium.

 Termin składania ofert:

Do 26.06.2019 r. do godz. 9.30 (decyduje data wpływu oferty do siedziby Geofizyki Kraków SA - Sekretariat)

Sposób składania ofert: wyłącznie na umieszczonym na stronie internetowej Spółki formularzu ofertowym do przetargu:

 a)      w sekretariacie Spółki, w siedzibie Spółki przy ul. Łukasiewicza 3 w Krakowie, w dni powszednie w godzinach od 8.00 do 15.00 (26.06.2019 r. do godz. 9.30) w zamkniętej kopercie z adnotacją na kopercie „Przetarg nr 919 kontener morski – oferta” do dnia i godziny określonych jako termin składania ofert,

 b)      listownie, w zamkniętej kopercie z adnotacją na kopercie „Przetarg nr 919 kontener morski – oferta” w taki sposób, aby oferta dotarła do Spółki najpóźniej do dnia i godziny określonych jako termin składania ofert.

 Oferty, które dotrą do Spółki po terminie składania ofert będą niszczone bez otwierania.

 Cena:

 W ofercie nie można zaproponować ceny niższej niż cena wywoławcza. Podana cena wywoławcza jest ceną netto – nie uwzględniającą podatku VAT 23%. Oferowana cena powinna być zaokrąglona do pełnych złotych. Oferowana cena jest ceną netto – w przypadku zawarcia umowy zostanie doliczony podatek VAT 23%.

 Otwarcie ofert:

Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 26.06.2019 r. o godzinie 10.15 w siedzibie Spółki w Krakowie przy ul. Łukasiewicza 3, II piętro - sekretariat.

 Wadium:

Przetarg objęty obowiązkiem wpłaty wadium zgodnie z Regulaminem sprzedaży majątku spółki Geofizyka Kraków S.A. w likwidacji.

Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej składnika majątku netto (wskazanej w załączniku nr 1), na który składana jest oferta. Oferent zobowiązany jest wpłacić wadium odrębnie na każdy składnik majątku który zamierza nabyć. Tytuł przelewu powinien wskazywać oferenta w sposób umożliwiający powiązanie przelewu ze złożoną ofertą, nr przetargu oraz poz. i numer inwentarzowy składnika majątku, na który składane jest wadium (numer LP – pierwsza kolumna oraz Numer inwentarzowy – druga kolumna z załącznika nr 1).

Wpłata wadium na rachunek bankowy Spółki:

BANK PEKAO S.A.

77 1240 4722 1111 0000 4852 2348

lub w kasie Spółki przy ul. Łukasiewicza 3 pok. 19 w dni powszednie w godzinach 8 – 15. Uwaga, wpłata w kasie nie może być wyższa niż 15.000,00 PLN – na składniki majątku, których cena wywoławcza netto przekracza 150.000,00 PLN wadium można wpłacić wyłącznie przelewem na rachunek bankowy Spółki.

Wadium należy wpłacić w taki sposób, aby do dnia i godziny wyznaczonej jako termin składania ofert zostało: zaksięgowane na rachunku bankowym Spółki lub zostało wpłacone w kasie.

Wyciąg z Regulaminu:

§ 11

Wadium

1.       W zależności od decyzji Likwidatorów, warunkiem przystąpienia przez Oferenta do przetargu ogłoszonego przez Spółkę może być wniesienie wadium.

2.       Wadium wnosi się w gotówce w kasie Spółki albo przelewem na rachunek bankowy Spółki. Wadium nie podlega oprocentowaniu.

3.       Wadium wynosi nie więcej niż 10 (dziesięć) % ceny wywoławczej.

4.       Jeżeli do przetargu z zastrzeżeniem wadium zgłoszonych jest kilka Składników Majątku, Oferent zobowiązany jest wpłacić wadium odrębnie na każdy Składnik Majątku, który zamierza nabyć. Jedno wpłacone wadium upoważnia Oferenta do złożenia oferty na jeden Składnik Majątku.

5.       Przed otwarciem ofert Komisja przetargowa sprawdza, czy Oferenci wnieśli wadium
w należytej wysokości. Oferty złożone przez Oferentów, którzy nie wnieśli wadium
nie zostają otwarte i podlegają odrzuceniu.

6.       Wadium złożone przez Oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty.

7.       Wadium złożone przez Nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny.

8.       Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli Oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży, w szczególności nie wpłaci w wyznaczonym terminie pozostałej części ceny sprzedaży.

9.       Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z Oferentów nie zaoferuje ceny wywoławczej.

 

 Przetarg uproszczony:

 Nie ma zastosowania w przetargu.

Na każdy składnik majątku można złożyć tylko jedną, odrębną ofertę. Na jednym formularzu oferty można złożyć ofertę tylko na jeden składnik majątku. Dopuszcza się umieszczenie w jednej kopercie kilku formularzy oferty dotyczących różnych składników majątku. Nie dopuszcza się łączenia ofert tj. złożenia jednej oferty na kilka składników majątku jednocześnie. W ofercie należy wskazać składnik majątku poprzez podanie jego L.p., numeru inwentarzowego oraz numeru rejestracyjnego (o ile dotyczy).

 Oględziny składników majątku:

 Miejsce i terminy oględzin poszczególnych składników majątku zostały wskazane w Załączniku nr 2 - Terminy i miejsca oględzin. W przypadku braku wpłaty ceny sprzedaży przez wybranego oferenta składnik majątku zostanie udostępniony do zbycia w kolejnym przetargu. Spółka zastrzega sobie prawo do wykluczenia z kolejnych przetargów tych oferentów, których oferta została wybrana a nie wpłacili zaoferowanej ceny.

 W pozostałych kwestiach zastosowanie znajduje Regulamin sprzedaży majątku spółki Geofizyka Kraków S.A. w likwidacji.

Wyniki przetargu:

Wyniki przetargu będą ogłaszane w dniu otwarcia ofert oraz umieszczone niezwłocznie na stronie internetowej Spółki. Zastrzegamy, że poprzez złożenie oferty akceptujecie Państwo umieszczenie danych zwycięskiego oferenta na stronie internetowej Spółki. Oferentów nieobecnych osobiście w dniu otwarcia ofert, których oferta została wybrana, prosimy o kontakt z numerem: 12 29 91 351 lub 12 29 223 w celu ustalenia sposobu zapłaty ceny.

WSZYSTKIE NIEZBĘDNE INFORMACJE ZNAJDUJĄ SIĘ W ZAKŁADCE NEWSROOM/ PRZETARGI

X Zamknij

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w sposób dostosowany do Państwa indywidualnych potrzeb i preferencji. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies przy pomocy ustawień przeglądarki lub urządzenia końcowego, z których Państwo korzystacie. Więcej szczegółów w naszej polityce cookies.